Cock fight

Cock fight

ไก่ชน หมายถึง ไก่สายพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งไก่พื้นเมืองจะมีการแบ่งได้2ประเภท การเลี้ยงเพื่อการประกวดการต่อสู้ และความสวยงาม และเลี้ยงเพื่อบริโภค ไก่ชน เป็สัตร์ที่ผู้ผันกับคนทุกชนชั้นมาแต่โบราณ ตามประวัติศาสตร์แม่ในราชสำนักในสมัยสุโขทัยก็มีการเลี้ยงไก่ชนเช่นกัน ในวิถีชีวิตตามชนบท ไก่ชนก็หมายถึงแหล่งอาหารของพวกเขาด้วยเช่นกัน ซึ้งเราสามารถเห็นได้จากการเลี้ยงแบบเกษตรกรรม แต่คนบางกลุ่ม เกมส์กีฬาไก่ชนเป็นกีฬาที่ทารุณ เช่นเดียวกับกีฬาชนวัว และการกัดปลาหรือกีฬาปลากัด

ถึงแม้ว่าเรื่องราวสำหรับไก่ชนของพระราชาจะยังไม่พบประวัติ ได้รับพระราชทานยศฐานบรรดาศักดิ์เช่นเดียวกับช้างก็ตาม แต่ไก่ชนเป็นสัตร์เลี้ยงที่แสดงถึงศักดิ์ศรีที่ควนหวงแหน เพราะเรื่องราว ในวรรณคดีไทยก็มีปรากฎอยู่แล้วบ้าง และตำนานวีรกษัตย์ในที่ต่างๆ

ก็มีปรากฎอยู่บ้าง แม้แต่ในคำภีร์ในทางศาสนาก็พบเรื่องราวของไก่ชน พูดถึงการประกวดการต่อสู้ของไก่ชนพื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ แต่ละภูมิภาคต่างๆ แทบจะทั่วทุกมุมของโลกเลยที่เดียว ประเทศในแถวเอเชียที่นิยมเลี้ยงไก่ชนได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา มเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโนนิเซีย ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ชนแยกออกได้หลายประเภท ไม่ใช่เพราะไก่ชนเป็นวิถีชีวิตและส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ตามความนิยม ได้ขยายการเลี้ยงไก่ชนเป็นอุตสาหกรรมการทำฟาร์มขนาดใหญ่ และมีการทำธุรกิจส่งออกด้วย เป็นต้น

ประวัติไก่ชน

ไก่ชนในเมืองไทย ในอดีต พันธุ์ ไก่ชน ไทยเป็น มรดกของไทย มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน แต่ที่สำคัญที่สุดคือพันธุ์ ประดู่หางดำ และ เหลืองหางขาว ในสมัยกรุงสุโขทัย ไก่ชนประดู่หางดำพันธุ์แสมดำ ได้ชื่อว่า ไก่พ่อขุน เนื่องจากว่าเป็นไก่ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรด สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำ ไก่เหลืองหางขาว จากบ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก ไปชนชนะไก่ของพระมหาอุปราชาที่กรุงหงสาวดี ไก่พันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกัน ตามซุ้มที่เลี้ยง ไก่ชน มักจะมี ไก่ชนเหลืองหางขาว เลี้ยงไว้เพื่อเป็นไก่นำโชค และนิยมเรียกชื่อว่า ไก่เจ้าเลี้ยง

เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใกล้กับอินเดีย จึงทำให้ไทยได้รับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนศิลปวิทยาการต่างๆมาจากอินเดียหลายอย่าง อาจจะเป็นไปได้ที่ไทยได้นำ ไก่ชน จากอินเดียมาเพาะเลี้ยง และคงจะมีการนำ ไก่ชน เข้ามาก่อนที่อังกฤษจะนำ ไก่ชน ไปจากอินเดีย ทั้งนี้เนื่องจากว่า สมเด็จพระนเรศวรฯ ได้ทรงใช้ ไก่ชน ดำเนินกลยุทธ์ทางการเมืองมาก่อนที่อินเดียจะเสียเอกราชให้แก่อังกฤษเสียอีก แต่อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นไปได้ที่ ไก่ชน ของไทยมีมานานก่อนแล้ว แต่ ไก่ชนพันธุ์อินเดีย คงจะเข้ามาในประเทศไทยพร้อมๆ กับศาสนาพราหมณ์และวัฒนธรรมอื่นๆ

ต้นตระกูลของไก่ ไก่ เป็นสัตว์ปีกประเภทนก ต้นตระกูลมาจากสัตว์เลื้อยคลาน ดังปรากฏพบหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของนกชนิดแรกของโลก ที่แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมันนี เมื่อปี ค.ศ.1861 ซากดังกล่าวมีอายุประมาณ 130 ล้านปี มีลักษณะกึ่งนกกึ่งสัตว์เลื้อยคลาน คือที่ปากมีฟัน มีเล็บยื่นออกมาจากปลายปีกและมีกระดูกหางยาว ซึ่งเป็นลักษณะของสัตว์เลื้อยคลาน ในขณะเดียวกันก็มีขนปกคลุมลำตัวเช่นเดียวกับนก ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เรียกซากนี้ว่า “ อาร์คีออพเทอริกซ์ ”จาก “ อาร์คีออพเทอริกซ์ ” ได้พัฒนาการสืบทอดต่อกันมาจนกระทั่งกลายเป็นนกที่มีขนาดของรูปร่าง สี และอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปกว่า 9,000 ชนิด สามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 27 อันดับ และ 1 ใน 27 อันดับ คือ Galliformes ซึ่งเป็นอันดับของ ไก่ป่า ไก่งวง ไก่ต๊อก ไก่ฟ้า ฯลฯ และถ้าแยก ไก่ เหล่านี้ออกเป็นวงศ์ ไก่ป่าและไก่ฟ้าจัดอยู่ในวงศ์ Phasianidae ไก่ต็อกอยู่ในวงศ์ Numididdae และไก่งวงอยู่ในวงศ์ Meleagrididae

เหลืองหางขาว

ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช เป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดาร เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า พระองค์ทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้ 

 จึงชนชนะ จนได้รับสมญาว่า “เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง” ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้ศึกษาค้นคว้า และทำการส่งเสริมเผยแพร่ โดยจัดประกวดครั้งแรกขึ้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2533 และในปี 2534 ได้จัดตั้ง ชมรมอนุรักษ์ไก่ชนพระนเรศวรมหาราชขึ้นที่ ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจนถึงปี 2542 ได้จัด ตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่ชนพระนเรศวรมหาราชขึ้นทุกอำเภอ รวม 12 กลุ่มเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่ เป็นสมบัติคู่ชาติตลอดไป

ประดู่หางดำ

ไก่ประดู่หางดำเป็นไก่ไทยพันธุ์แท้แต่โบราณ  พัฒนามาจากไก่บ้านพันธุ์กะตังอูหรือไก่อู  มีมาพร้อมกับไก่เหลืองหางขาว  พบในการชนไก่สมัยสุโขทัยจากชาวบ้าน  แพร่หลายนิยมในหมู่เจ้าขุนมูลนายจนพัฒนาเป็นกีฬาพระราชา  เช่น  ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร  สมเด็จพระเอกาทศรถ  พระเจ้าเสือ  และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เป็นต้น  ไก่ประดู่หางดำเป็นที่นิยมมากในสมัยพระเจ้าเสือนำไก่จากพิจิตรไปชนกับชาวบ้าน  สมเด็จพระเอกาทศรถนำไก่ประดู่หางดำจากสุพรรณบุรีชนกับไก่ของข้าราชบริพารแล้วชนะตลอด  ทำให้ไก่ประดู่หางดำโด่งดังไปกว่าไก่เหลืองหางขาว  บางตำราบอกว่า  ไก่ประดู่หางดำเป็นต้นตระกูลสายพันธุ์ไก่อื่น ๆ อีกหลายสายพันธุ์ในประเทศไทย
      ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ(ประดู่เมล็ดมะขามหรือมะขามคั่ว) เป็นไก่ไทยพันธุ์แท้แต่โบราณ หนึ่งในสามสายพันธุ์ประดู่หางดำพันธุ์แท้ (คือ ประดู่เมล็ดมะขาม ประดู่แสมดำ ประดู่แข้งเขียวตาลาย) มีถิ่นกำเนิดแถบภาคกลางของไทย เช่นจังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี พิจิตร อ่างทอง 

ปัจจุบัน cock fight

ไก่ชน เป็นเกมส์กีฬาพื้นบ้านชนิดหนึ่งซึ่งได้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล นับเป็นเกมส์กีฬาที่คนส่วนใหญ่นิยม

สำหรับพนันไก่ชนเป็นอีกเกมพนันที่ลูกค้าให้ความสนใจมาเป็นอันดับต้นๆ ไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อไปสนามไก่ชน ก็สามารถแทงไก่ชนได้ที่บ้านอย่าง ปลอดภัย ไม่ร้อน และ สามารถเดิมพันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีราคาที่ดีอีกด้วย ที่ พนันไก่ชนออนไลน์ บริการพนันออนไลน์รูปแบบใหม่

บริการผ่านเว็บ UFABET ลูกค้าสามารถเข้าเล่นเกมส์ได้ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งไม่ต้องดาวน์โหลดแอพให้ยุ่งยาก สิ้นเปลืองความจำเครื่อง ไม่เสียเวลาแน่นอน สามารถเล่นผ่านมือได้ทั้งในระบบ IOS และ Android ซึ่งบริการไก่ชนออนไลน์ของเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชอบเล่น ไก่ชนออนไลน์ ได้อย่างดี สมัครสมาชิก